مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر برهمکنش محلولپاشی ...
عنوان بررسی اثر برهمکنش محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید و تنص شوری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توت فرنگی رقم سلوا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آسکوربیک اسید، تنش شوری، توت فرنگی
چکیده آسکوربیک اسید یکی از مهم ترین آنتی اکسیدان های محلول در اب است که به عنوان یک ملکول آنتی اکسیدانی درگیر در تنش های زنده و غیرزنده گیاهان شناخته شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی برگی آسکوربیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رشدی توت فرنگی رقم سلوا تحت شرایط تنش شوری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح کلرید سدیم و سه سطح آسکوربیک اسید و با سه تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه ای انجام گردید.
پژوهشگران