مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تغذیه برگی سولفات روی ...
عنوان تاثیر تغذیه برگی سولفات روی بر مقاومت به سرمای زمستانهبوته انگور رقم "بیدانه سفید"
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آزمون تترازولیوم، انگور، سولفات روی، مقاومت زمستانه، نشت الکترولیت
چکیده در پژوهش حاضر اثر تغذیه برگی سولفات روی بر مقاومت به سرمای زمستانه بوته های انگور رقم "بیدانه سفید" مورد بررسی قرار گرفت. سولفات روی در دو غلظت 0/04 و 0/08 % در پنج نوبت، در طول فصل رشد روی بوته ها محلول پاشی شد و بوته های تیمار شده با آب مقطر مقایسه شدند. پس از خزان طبیعی، شاخه هایی از آنها به صورت تصادفی در دو مرحله زمانی 5 دی و 5 اسفند تهیه شدند.
پژوهشگران