مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد و برخی ...
عنوان ارزیابی عملکرد و برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژیکی تره ایرانی در شرایط تنش شوری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تره ایرانی، تنش شوری، عملکرد، کلروفیل
چکیده به منظور ارزیابی عملکرد و برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژیکی دو توده تره ایرانی در واکنش به شوری، در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی، دو توده شادگانی و همدانی تره ایرانی در شرایط تیمارهای صفر، 7، 14، 25 و 40 میلی مولار کلرید سدیم قرار گرفتند. تیمارهای شوری، با اضافه شدن کلرید سدیم به محلول غذایی نصف غلظت هوگلند اعمال شد. با افزایش شدت تنش شوری عملکرد، تعداد، سطح برگ و درصد ماده خشک برگ کاهش نشان داد و این روند کاهشی در توده همدانی نسبت به توده شادگانی بیشتر بود. بر اثر تنش شوری نسبت وزن تر ریشه به برگ افزایش یافت.
پژوهشگران