مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار ...
عنوان تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار (G. etunicatum و Glomu. mosseae) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریزغده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها درصدکلونیزاسیون، عملکرد، غلظت عناصر غذایی، گیاهچۀسیب زمینی، همزیستی میکوریزی
چکیده در این پژوهش به منظور بررسی اثرات همزیستی قارچ میکوریز در جذب عناصر غذایی، ارتقاء سازگاری گیاهچههای حاصل از کشت بافت سیب زمینی در گلخانه و افزایش راندمان تولید ریز غده در آنها، گیاهچه هایی از دو رقم سیب زمینی (رقم های آگریا و سانته) با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولارا به صورت مجزا و در مخلوط با هم در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی و در چهارتکرار مایه زنی شدند. مایه زنی در گلخانه و در هنگام انتقال گیاهچه ها انجام شد. هشت هفته پس از مایه زنی درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاهچه ها تعیین شد و از میزان عناصر غذایی آنها ( فسفر، آهن، روی و منگنز) اندازهگیری به عمل آمد. ریزغده های تولیدی به اندازه های مختلف تفکیک شده و عملکرد کل برآورد شده و درصد ماده خشک ریزغده نیز تعیین گردید.
پژوهشگران