مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر ...
عنوان بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور (Vitis Vinifera) رقم بیدانة سفید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انگور، پرولین، تنش سرما، کربوهیدرات محلول، نشت یونی
چکیده یخبندان بهاره یکی از عوامل مح دود کننده در تولید انگور است . استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی یکی از روش های کاهش خسارت 1 و 2 میلی مولار در مرحلة تمام گل روی بوته های انگور ،0/ سرما محسوب می شود. سالیسیلیک اسید در چهار غلظت صفر (شاهد)، 5 ده سالة رقم بیدا نة سفید محلول پاشی و صبح روز بعد ، تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول، پرولین و پروتئین های محلول در بافت برگ اندازه گیری شد.
پژوهشگران