مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرغلظتهای مختلف ...
عنوان اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ریزغده، سیب زمینی، پاکلوبوترازول، تراکم کاشت گیاهچه
چکیده نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها نشان داد که پاکلوبوترازول میزان کلروفیل کل A و B در برگ و نسبت وزن تر ریزغده به شاخساره را افزایش، اما طول میانگره، ساقه، استولون و b قطر ساقه را کاهش داد. درحالیکه تراکم کاشت طول میانگره، ساقه و استولون را افزایش، ولی وزن تر غده به شاخساره را کاهش داد. اثرات متقابل تیمارها روی طول میانگره، ساقه و استولون معنی دار گردید. تراکم کاشت و غلظت پاکلوبوترازول برروی تعداد ریزغده در واحد سطح، عملکرد برحسب کیلوگرم در مترمربع، تولید ریزغده در هر گیاهچه و تعداد ریز غده بالای 5 گرم تأثیر معنیدار داشت.
پژوهشگران