مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر تلقیح قارچ ...
عنوان بررسی تأثیر تلقیح قارچ میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کنندهی رشد گیاهی و کیفیت تولید ریز غده در گیاهچه های سیب زمینی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گیاهچه سیب زمینی، همزیستی میکوریزی، مایه کوبی، فیتوهورمون، عملکرد
چکیده گیاهچه های حاصل از کشت بافت از دو رقم سیب زمینی در هنگام انتقال به گلخانه با دو گونه قارچ میکوریز به صورت مجزا و در مخلوط با هم در قالب آزمایش فاکتوریل و در چهار تکرار مایه کوبی شدند. هشت هفته پس از تلقیح درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاهچه ها تعیین شد و همچنین از مواد تنظیم کننده رشد داخلی شامل اکسین، سایتوکنین و جیبرلین اندازه گیری به عمل آمد.
پژوهشگران