مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس ...
عنوان بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی: مطالعه موردی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره داهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 که تعداد آنها 12347 نفر می باشد.
پژوهشگران