مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تنوع ﺯﯾﻳستی با وﻭش ...
عنوان بررسی تنوع ﺯﯾﻳستی با وﻭش تعیین ﺯﯾستگاه وﯾژه ﻭ مقاﯾﻳسه الکترﻭفورزی پروتئین های بذر جمعیت های گونه بومادران (.Achillea L) در غرب ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تنوع درون گونه ای، تنوع بین گونه ای، نیم رخ پروتئینی، تیره کاسنیان
چکیده تنوع درون گونه ای و بین گونه ای از ذخایر مهم تنوع زیستی و منشا مهم گونه زایی به شمار می روند. بنابراین، تعیین آنها در راستای شناخت تنوع زیستی حایز اهمیت است. این پژوهش، با هدف بررسی وجود تنوع زیستی و مقایسه الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر جمعیت هایی از جنس بومادران (Achillea ) در استان های همدان و کردستان با روش تعیین زیستگاه ویژه (DSS) انجام شد.
پژوهشگران