مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در ...
عنوان تکوین تخمک و مگاگامتوفیت در Adonis flammea Jacqu. : گزارش سقط تخمک و رویان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تخمک، کرسه رویانی، مگاگامتوفرت، Adonis flammea ، Ranunculaceae
چکیده هدف: با توجه به اینکه مطالعات کاربردی و مولکولی در Ranunculaceae در حال افزایش است، بررسی و درک تکوین گل در اینن ترنر ضروری است. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گرا Adonis flammea بررسی شد . نتایج: نتایج نشان داد تخمکها در A. flammea از نوع واژگون، دو پوششی و پرخورش است. مجرای سنفت بنا پوسنته دروننی تشنکرل میشود. مگاسپروسرت پ از تقسرم مروز تترادهای با هر دو نوع آرایش خطی و غررخطی را ایجاد می کند. تکوین کرسنه روینانی از ترن پلیگونوم پرروی میکند. سلولهای آنتیپُد پایا هستند که در مرحله اندوسپرم سلولی تحلرل میروند. ارتباطات سرتوپلاسمی سنلولهنای کرسه رویانی، تحلرل برخی از تخمکها و بهدنبال آن سقط تخمک و رویان در برخی از موارد مشاهد شدند.
پژوهشگران