مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پتروگرافی و ژئوشیمی ...
عنوان پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای کواترنری در برشهایی از شمال و غرب ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پتروگرافی، ژئوشیمی، تراورتن، زون ایران مرکزی، زون سنندج سیرجان. مقدمه تهنشست
چکیده با وجود این که بیشتر نهشته های کواترنری شامل رسوبات آبرفتی است، قسمت مهمی از این نهشته ها به ویژه در مناطق فعال تکتونیکی از توفا و تراورتن تشکیل شده است. در این پژوهش، تراورتنهای هفت برش واقع در سه استان همجوار قزوین، همدان، کردستان و دو پهنه ایران مرکزی و سنندج (5- 10 درصد ) در مقیاس میکروسکپی و ماکرو سکپی را نشان - سیرجان مورد مطالعه قرار گرفته اند. مطالعات پتروگرافی وجود لامیناسیون و تخلخل می دهند. سنگهای مطالعه شده اغلب بایواسپارایت هستند و بقایای جلبکها و گیاهان در برخی برشها وجود دارد. تصاویر میکروسکپ الکترونی نمایانگر نشان می دهند در تمام برش ها کربنات کلسیم از نوع XRD بلورهای کلسیت رشد یافته به فرم همبعد و موزاییکی در فضای تخلخل است. آنالیزهای کلسیت کم منیزیم است. در برخی از برشها نیز علاوه بر کلسیت کم منیزیم مقداری کانیهای رسی و کوارتز حضور دارند.
پژوهشگران