مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس ...
عنوان بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی: مطالعه موردی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه طبقه ای نسبی و براسا فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
پژوهشگران