مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نظریه تربیتی و رویکردبرنامه ...
عنوان نظریه تربیتی و رویکردبرنامه درسی از منظر عمل گرایی نوین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عمل گرایی نوین، نظریه تربیتی، رویکرد برنامه درسی
چکیده تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت با پنج واژه حیاتی و مهم روبه رو بوده و هست و این واژگان پنج موقعیت را در بحث مربوط به فرایند تدریس و یادگیری در دنیای مدرن تعیین نموده اند. این کلمات عبارتند از: ذهن، دموکراسی، ستمدیدگی، جامعه پذیری، حکایت و قصه. فارسی،
پژوهشگران