مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش رهبری معنوی در ...
عنوان نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رهبری معنوی، ابعاد رهبری معنوی، توانمندسازی، کارکنان اداره، کل ورزش و جوانان.
چکیده هدف از این پژوهش حاضر تعیین نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 150 نفر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 108 نقر محاسبه و انتخاب گردید. در این پژوهش، از روش های اماری شاپیروویلک، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رهبری معنوی و تمامی ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
پژوهشگران