مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه دو روش تقویتی عضله ...
عنوان مقایسه دو روش تقویتی عضله چهارسر رانی در محیط خشکی و محیط آب بر درد، عملکرد، تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سندروم پاتلوفمورال، تمرین درمانی، تعادل.
چکیده سندروم درد پاتلوفمورال یکی از رایج ترین آسیب های مفصل زانو است که در جوانی و بیشتر در میان زنان شایع است. به دلیل وجود درد، ضعف عضلانی و کاهش حس عمقی مفصل زانو، تعادل در این افراد دچار نقصان است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو روش تمرین درمانی در محیط خشکی و آب بر بهبود درد، عملکرد حرکتی، تعادل ایستا و پویای افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال است. در این تحقیق که به روش نیمه تجربی انجام شد، 20 زن مبتلا به سنذروم درد پاتلوفمورال شرکت و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین درمانی در آب و خشکی تقسیم شدند. دو گروه هشت هفته و هر هفته به مدت سه جلسه تمرین درمانی دریافت کردند.
پژوهشگران