مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی کنترل پیشبین مدل چند ...
عنوان طراحی کنترل پیشبین مدل چند متغیره برای موتور توربوفن و مقایسه عملکرد با کنترلکننده Min-Max
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها موتور توربوفن، کنترل پیشبین مدل، چندورودی-چند خروجی، کنترلکننده Min-max
چکیده کنترلکننده موتور توربوفن وظیفه تأمین رانش مورد درخواست خلبان را در حین حفظ قیود متنوع حاکم بر محدودیتهای ساختاری و عملکردی بر عهده دارد. لذا راهبردهایی که جهت کنترل موتور هواپیما بهکار گرفته میشوند میبایست امکان لحاظ قیود سامانه را در ساختار خود داشته باشند. در این تحقیق یک کنترلکننده پیشبین مدل چند متغیره بر اساس مدل فضای حالت خطی برای یک موتور توربوفن طراحی میشود. این کنترلکننده توانایی لحاظ قیود متنوع ورودی و خروجی را در حین تأمین دستور رانش دارد. به دلیل عدم تطبیق بین مدل خطیسازیشده برای کنترلکننده و مدل غیرخطی موتور، در ساختار کنترلی ارائهشده از روش اصلاح بازخورد جهت بهبود عملکرد کنترلکننده MPCاستفاده میشود. در این روش علاوه بر سوخت بهعنوان ورودی کنترلی اصلی، بیلید نیز بهعنوان یک ورودی کنترلی کمکی جهت کاهش احتمال وقوع سرج کمپرسور بهصورت حلقه بسته مدنظر قرار میگیرد. در شبیهسازی با استفاده از مدل غیرخطی ترمودینامیکی، عملکرد کنترلکننده طراحیشده با روش چند حلقهای Min-Maxکه بهطور معمول جهت کنترل موتورهای هوایی بهکار گرفته میشود، مقایسه میشود. نتایج شبیهسازی، عملکرد مؤثر کنترلکننده پیشنهادی را نشان میدهد.
پژوهشگران