مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر سه ساله نانوذرات آهن و ...
عنوان تأثیر سه ساله نانوذرات آهن و منیزیم بر پایداری خاکدانه ها و برخی خصوصیات شیمیایی خاک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تأثیر سه ساله نانوذرات آهن و منیزیم بر پایداری خاکدانه ها و برخی خصوصیات شیمیایی خاک
چکیده اثرات کاربرد چند ساله نانوذرات بر خصوصیات خاک کم تر شناخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سه ساله نانوذرات بر پایداری خاکدانه ها و برخی خصوصیّات شمیایی خاک بوده است. برای این منظور مقادیر مختلفی از دو نوع نانوذره اکسید فلزی MgO و Fe3O4 (1، 3 و 5 درصد وزنی) با یک خاک لومی در سه تکرار مخلوط شد و اثرات احتمالی نانوذرات بر خواص مختلف خاک بعد از گذشت سه سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با بکاربردن نانوذره، پ-اچ خاک از 7/7 در تیمار شاهد به 1/8 تا 3/9 و قابلیت هدایت الکتریکی از 31/0 در تیمار شاهد به 34/0 تا 56/0 دسی زیمنس بر متر افزایش یافت. درصد کربنات کلسیم به سبب تجمع نانوذرات در خاک از 75/19 در تیمار شاهد به 5/20 تا 7/22 درصد افزایش یافت که در هر سه متغیر بیشترین افزایش مربوط به نانواکسید منیزیم 5 درصد بود. نانواکسید آهن 3 درصد وزنی موجب افزایش غیرمعنی دار ظرفیت تبادل کاتیونی از 50/23 در تیمار شاهد به 28/24 سانتی مول بار برکیلوگرم خاک شد. همچنین نانو ذرات به سبب دارا بودن سطح ویژه زیاد، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها را افزایش دادند که تأثیر نانو اکسید منیزیم (در مقایسه با شاهد از 33 تا 1242 درصد افزایش) نسبت به نانواکسید آهن (در مقایسه با شاهد از 97 تا 173 درصد افزایش) بیشتر بود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات با دارا بودن خواص فیزیکوشیمیایی خاص می توانند خصوصیات خاک را تحت تأثیر قرار دهند.
پژوهشگران