مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرهای تنش خشکی بر شاخص های ...
عنوان اثرهای تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی پایه های دورگه سیب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پایداری غشاء، پایه رویشی، کاروتنوئیدها، کلروفیل، پرولین
چکیده ه منظور غربال شماری از پایه های دورگه سیب نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی در برگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار روی گیاهان گلدانی یک ساله 11 نژادگان پایه سیب شامل AR1 تا AR11 به همراه پایه MM111 به عنوان شاهد متحمل، با کاربرد دو سطح آبیاری به میزان 40 و 80% آب قابل استفاده در خاک انجام گرفت. در تنش خشکی پایه های سیب به لحاظ شاخص های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی واکنش های متفاوتی نشان دادند. پایه های AR7 ،AR5 ، AR3،AR1 با داشتن دستکم یکی از شاخص های حساسیت به تنش خشکی، شامل کاهش شاخص پایداری غشاء یاخته ای، کاهش ثبات در رنگدانه های فتوسنتزی و به دنبال آن کاهش فلورسنس کلروفیل، افزایش غلظت پرولین و مالون دی آلدئید، نسبت به شرایط آبیاری شاهد به عنوان پایه­های حساس به خشکی شناسایی شدند. در مقابل، سایر پایه های مورد بررسی با بیش ترین پایداری فیزیولوژیکی و کم ترین آسیب به عنوان پایه های با تحمل نسبی به تنش خشکی برای مطالعه های بعدی انتخاب شدند.
پژوهشگران