مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سولفات منگنز بر تحمل تنش ...
عنوان اثر سولفات منگنز بر تحمل تنش کم آبی دو رقم انگور در شرایط درون شیشه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتفاع گیاه پلی اتیلن گلایکول سوپراکسید دیسموتاز مریستم
چکیده خشکی از مهمترین تنش های غیرزنده است که روی رشد و جنبه های فیزیولوژیکی انگور اثر می گذارد. در این پژوهش اثر سولفات منگنز بر صفات مورفو-فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز دو رقم انگور تامسون سیدلس و رطبی تحت تنش کم آبی در شرایط درون شیشه ای ارزیابی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تکرار انجام شد. از محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) با سه تیمار بدون منگنز (صفر میلی گرم در لیتر)، 9/16 میلی گرم در لیتر (غلظت استاندارد) و 8/33 میلی گرم در لیتر (دو برابر غلظت استاندارد) و تیمار تنش کم آبی در 4 سطح توسط مقادیر صقر، 3، 9 و 12 درصد وزنی به حجمی پلی اتیلن گلایکول 6000 برای هر دو رقم انگور استفاده شد. مریستم های نوک شاخه به عنوان ریز نمونه های گیاهی استفاده شدند. صقات رشدی شامل ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه، سطح و تعداد برگ و محتوای نسبی آب برگ تحت تأثیر تنش کم آبی کاهش یافت، اما تیمار سولفات منگنز باعث افزایش قابل توجهی در این صفات شد. بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز برگ در تیمار 8/33 میلی گرم در لیتر سولفات منگنز در سطح تنش 12 درصد پلی اتیلن گلایکول در رقم رطبی (Umin-1g-1FW 4/65) دیده شد. نتایج این پژوهش پیشنهاد می کند که سولفات منگنز می تواند موجب افزایش تحمل به تنش کم آبی در دو رقم انگور رطبی و تامسون سیدلس در شرایط درون شیشه ای شود.
پژوهشگران