مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و ...
عنوان اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آنزیم آمینوپپتیداز، پروتئاز، عملکرد، کنجاله کلزا، مرغ تخم گذار
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم­مرغ، قابلیت هضم مواد مغذی، فعالیت آمینوپپتیداز روده­ای و وزن نسبی اندام­های گوارشی در مرغ­های تخم­گذار از سن 28 تا 36 هفتگی انجام شد. 180 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در قالب طرح کاملاً تصادفی به­صورت آزمایش فاکتوریل 2×3 شامل سه سطح کنجاله کلزا (صفر، 29/7 و 59/14 درصد) و دو سطح آنزیم پروتئاز (صفر و 200 گرم در تن) به شش تیمار، پنج تکرار و شش قطعه مرغ در هر تکرار اختصاص یافتند. در کل دوره آزمایش، عملکرد تولیدی مرغ­های تخم­گذار و صفات کیفی تخم­مرغ تحت تأثیر سطوح کنجاله کلزا و یا آنزیم پروتئاز قرار نگرفت (05/0P) و ژژنوم (0511/0=P) در پرندگان تغذیه شده با 59/14 درصد کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم پروتئاز (به ترتیب 61/10 و 94/11 واحد به ازای میلی­گرم بافت)، به­طور معنی­داری افزایش یافت. همچنین، افزودن آنزیم پروتئاز، فعالیت آمینوپپتیداز دئودنوم را افزایش داد (74/7 در مقابل 69/6 واحد به ازای میلی­گرم بافت) (0103/0=P). نتایج این آزمایش نشان داد که می­توان کنجاله کلزا را تا سطح 59/14 درصد با آنزیم پروتئاز در جیره مرغ­های تخم­گذار استفاده کرد بدون این­که هیچ­گونه اثر منفی بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم­مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی داشته باشد.
پژوهشگران