مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرینات اختصاصی شروث بر ...
عنوان تأثیر تمرینات اختصاصی شروث بر زاویه کاب، انعطاف پذیری و ظرفیت عملکردی نوجوانان مبتلابه اسکولیوز ایدیوپاتیک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسکولیوز، انعطاف پذیری، ظرفیت عملکردی
چکیده سابقه و هدف: اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی یکی از ناهنجاری های پیچیده و رایج ستون فقرات است و منجر به درد و ناراحتی زیادی برای افراد می شود و پیامدها و عوارضی نیز به دنبال دارد. تمرینات و رویکردهای مختلفی برای اصلاح این ناهنجاری وجود دارد. تمرینات شروث یکی از تمرینات اثربخش در این راستا محسوب می شود. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، تعیین تأثیر تمرینات اصلاحی شروث بر زاویه کاب، انعطاف پذیری و ظرفیت عملکردی نوجوانان مبتلابه اسکولیوز ایدیوپاتیک بود. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی کنترل شده با طرح پیش آزمون و پس آزمون، 24 نوجوان مبتلابه اسکولیوز ایدیوپاتیک در دو گروه کنترل و تجربی به صورت تصادفی قرار گرفتند. برنامه تمرینی شروث به مدت ده هفته به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری متغیرهای وابسته پژوهش از X-RAY برای زاویه کاب، از آزمون نشستن و خم شدن به جلو برای انعطاف پذیری و از آزمون میدانی 6MWT برای ظرفیت عملکردی استفاده شد. از روش ترکیبی تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در نرم افزارSPSS نسخه 23 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد (05/0>P). یافته ها: نتایج نشان داد پس ازده هفته تمرینات شروث، تفاوت معنی داری درکاهش زاویه کاب، افزایش انعطاف پذیری و ظرفیت عملکردی از پیش آزمون تا پس آزمون درگروه تمرین دیده شد، امادرگروه کنترل تفاوت معنی داری حاصل نشد (05/0>P). نتیجه گیری: برنامه تمرینات شروث با توجه به اینکه کل زنجیره حرکتی را درگیر می کند، در کاهش زاویه انحنای جانبی ستون فقرات افراد مبتلابه ناهنجاری اسکولیوز ایدیوپاتیک اثربخشی مطلوبی دارد.با توجه به ماهیت این تمرینات و نتایج حاصل از آن می توان از این نوع تمرینات در اصلاح افراد دارای دفورمیتی اسکولیوز ایدیوپاتیک استفاده کرد
پژوهشگران