مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط ...
عنوان اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با سندرم گردن پیامکی: مقاله مروری سیستماتیک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سندرم گردن پیامکی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، تلفن هوشمند، سر به جلو، شانه گرد
چکیده خلاصه: سابقه و هدف: در دنیای معاصر، زندگی اکثر افراد جامعه، تحت تأثیر تکنولوژیهای ارتباطی نوین مانند تلفن همراه و کامپیوتر قرار گرفته است. ورود تلفن همراه در ارتباطات و استفادههای روزانه، منجر به تغییرات جدیدی در دیدگاههای پزشکی و سلامتی شده است. درواقع «سندرم گردن پیامکی» یک وضعیت نگرانکننده است و پتانسیل آن را دارد که بر میلیونها انسان در سراسر جهان تأثیر بگذارد. مواد و روشها: مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع و استفاده از بانکهای اطلاعاتی PubMed ،Direct Science و Google Scholar ،انجام شد. بهدلیل استفاده گسترده از تلفن همراه و شیوع آن در یک دهه گذشته، مقالات منتشرشده در سالهای 2019 - 2010 میلادی مورد جستجو قرار گرفت. برای استخراج مقالات از کلیدواژههای مرتبط استفاده و در نهایت 10 مقاله که به بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران تلفن همراه پرداخته بودند، انتخاب شد. نتایج: پس از بررسی کامل متن 10 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه که برای بررسی نهایی انتخاب شده بودند، نتایج آنها در قسمت بحث بهطور کامل تشریح شد. بین مدتزمان تماسهای تلفنی، بازی کردن با گوشی همراه، وبگردی و تعداد پیامک دادن در طول روز با اختلالات اسکلتی-عضلانی رابطه مستقیمی وجود دارد. نتیجهگیری: سندرم گردن پیامکی ممکن است موجب پاسچر سر به جلو و شانه گرد و همچنین دردهای مزمن در گردن، شانهها، دستها و انگشتان شود.
پژوهشگران