مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر ...
عنوان اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی –عضلانی: مطالعه مروری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها درمان درد با نوروفیدبک، درد مزمن، درد اسکلتی -عضلانی مزمن
چکیده مقدمه: درد مزمن به درد مداوم و طولانی مدتی اطلاق میشود که ماندگاری آن از محدوده طبیعی فراتر رفته وبیشاز شش ماهبه طول بیانجامد. با توجه به این که شیوههای درمانی رایج همچون تجویز داروهای ضد درد در کاهش شدت این نوع دردها موفق نبودهاند، تمرینات نوروفیدبک به عنوان یک رویکرد جدید در درمان دردهای مزمن اسکلتی -عضلانی مطرح میباشند. هدف از مقاله مروری حاضر بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی -عضلانی بود.روش کار:در این مطالعه مروری، جستجوی جامع در اردیبهشت ماه سال 1398با استفاده از بانکهای اطلاعاتی PubMed ،Science Direct ،Google Scholar ،Elsevier ،Springerبه هر دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز شد و مقالات مربوط به بازه زمانی 2000تا 2019میلادی استخراج شد. برای استخراج مقالات از واژههای Neurofeedback Pain Treatment،Chronic Pain ،Musculoskeletal Chronic Painاستفاده شد. در نهایت 850مقاله یافت شد که با توجه به معیارهای ورود و خروج ده مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. یافتهها:پس از بررسی کامل متن ده مقاله منتخب،نتایج آنها در جدول 2به صورت جزئی و در قسمت بحث به طور کامل تشریح شدند.بحثو نتیجهگیری:به نظر میرسد که تمرینات نوروفیدبک به کاهش شدت درد ادارکی منجر میشود، اما علت اصلی درد در این گروه از بیماران را درمان نکرده و فقط واکنش به پردازش حس درد را تعدیل میکند. در نتیجه، به نظر میرسد ترکیب تمرینات نوروفیدبک و تمرینات توانبخشی به صورت توام در بهبود علائم این گروه از بیماران اثربخشی بیشتری داشته باش
پژوهشگران