مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرینات ایزومتریک ...
عنوان تأثیر تمرینات ایزومتریک -ایزوتونیک ثبات مرکزی در زنان مبتلا به دیاستازیسرکتی پس از زایمان و عوارض ثانویه آن(کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دیاستازیس رکتی، لیناآلبا، کنترل کمری-لگنی، درد، ناتوانی، ایزومتریک، ایزوتونیک
چکیده زمینهوهدف:به افزایش فاصله بین دو عضله راست شکمی در دوران بارداری و پس از آن دیاستازیس رکتی میگویند که پیامد ضعف و کشیدگی عرضی لیناآلبا است. در این عارضه کنترل کمری-لگنی دچار اختلال میشود کـه یکـی از دلایـل درد و ناتوانی کمری پس از زایمان است، یکی از روشهای درمان این عارضه تمرینات ورزشی ناحیه مرکـزی تنـه اسـت. هدف این مطالعه تعییناثر تمرینات ایزومتریک-ایزوتونیک در بهبود عرض لینه آلبا، کنترل کمری-لگنـی، درد و نـاتوانی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی شکمی پس از زایمان است.روش کار: اینپژوهش یکمطالعهکارآزماییبالینی تصادفی کنترل شده دو سو کور بودکه 24زن مبتلا به دیاستاز رکتـی درآن شرکت کرده و به ترتیب به دو گروه12نفـره تمـرین و کنتـرل بـا میـانگین سـن )97/4 (66/29و )55/4 (25/28تقسیم شدند.از کالیپر دیجیتال برای ارزیابی دیاستازیس رکتی و از تست گام جانبی برای کنترل کمری-لگنی، همچنـ ین از مقیاس دیداری درد و پرسشنامه اسوستری جهت ارزیابی درد و ناتوانی استفاده شد. گروه تمرین بـه مـدت 8هفتـه و 3جلسه در هفته،تمرینات را انجام دادند و گروه کنترل روال عادی زندگی خود را ادامه دادند.یافتهها :با مقایسه میانگیننتایج دو گروه مداخله و کنترل پس از هشت هفته تمرینـا ت ایزومتریـک -ایزوتونیـک تفـاوت معنیداری در میزان دیاستازیس رکتی و کنترل کمری-لگنی، درد و ناتوانی در بـین دو گـروه مشـاهده شـد )05/0≤p .(همچنین مجذور اتا در ارتباط با اندازه اثر تمرین، نشان داد که تمرین بر روی فاصله عرضی لیناآلبا)846/0(، میزان کنترل کمری-لگنی)850/0( و میزان ناتوانی)720/0( اثری بسیار قوی داشـته و در متغیـر درد )546/0( اثـر متوسـطی داشـته است.نتیجهگیری:تمرینات ایزومتریک-ایزوتونیک ثبات مرکزی میتوانند با کاهش عرض لینا آلبا موجب بهبود کنترل کمری-لگنی و در نتیجه کاهش درد کمری-لگنی و ناتوانی ناشی از آن در افراد مبتلا به دیاستازیس رکتی شوند. با توجه به نتـایج این مطالعه، میتوان از تمرینات استفاده شده در این مطالعه برای درمان دیاستازیس رکتی استفاده کرد
پژوهشگران