مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسیاختلالات اسکلتی-عضلانیو ...
عنوان بررسیاختلالات اسکلتی-عضلانیو اثر مداخلات ارگونومیکی بر بهبود درد و رابطه آن با رضایت شغلی کارگرانکارخانه تولیدمواد غذایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اختلالات اسکلتی-عضلانی؛پرسشنامه نورودیک؛ رضایت شغلی؛مداخلات ارگونومیکی
چکیده سابقه و هدف:اختلالات اسکلتی-عضلانی یکی از شایعترین آسیبهای شغلی در کارگران صنایع است. این اختلالات یکی از 10آسیبی است که به غیبت از کار منجر میشود؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اختلالاتاسکلتی-عضلانیواثرمداخلاتارگونومیکیبربهبوددردو رابطه آن با رضایت شغلی کارگرانکارخانه تولیدموادغذایی میپردازد.مواد و روشها:در این مطالعه نیمهتجربی برای شناسایی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی از پرسشنامه نورودیک،برای ارزیابی ریسک فاکتورها از چکلیست مواجهه سریع، برای تعیین شدت درد از شاخص آنالوگ بصری و برای سنجش میزان رضایت شغلی از پرسشنامه مینهسوتا استفاده شد. همچنین هشت هفته مداخلات ارگونومی بر اساس آییننامههای حفاظتی و بهداشت وزارت کار اعمال شد. برای مقایسه بینگروهی دادهها از آزمون تی مستقل و برای مقایسههای درونگروهی از آزمون تی وابسته استفاده شد.برای تجزیهوتحلیلدادهها از نرمافزار SPSSاستفاده شد.یافتهها:بیشترین میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در نواحی کمر (39/33درصد)، زانو (22/82درصد)، مچ دست (33/33درصد) و گردن (11/30درصد) مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون تیوابستهنشان داد پس از انجام 2هفته مداخلات ارگونومیکی، میزان درد در ناحیه کمر (001/0P=) و زانو(003/0P=)کاهش معنادار و میزان رضایت شغلی افراد افزایش معناداری یافته است (001/0P=). همچنین بین رضایت شغلی و اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران رابطه معنادار و معکوسی مشاهده شد (08/0>P).نتیجهگیری:میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در جامعه آماری زیاد است و با میزان رضایت شغلیارتباط معکوس دارد. همچنین مداخلات ارگونومیکی در کاهش درد اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار و افزایش رضایت شغلی کارگران اثراتمثبتی دارد
پژوهشگران