مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی ...
عنوان تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر روستایی با رویکرد تئوری بنیانی )مورد مطالعه: روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه(
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فقر، ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی، ساختار سیاسی، گرندد تئوری
چکیده هدف از این مطالعه، تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر در روستای شمشیر با رویکرد تئوری بنیانی می باشد. سوال اصلی پژوهش این بود که چه عواملی تببین کننده ی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر در روستای شمشیر هستند؟ تحقیق از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق کیفی، روش های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها؛ مشاهده، مصاحبهی ساختار نیافته، یادداشت برداری و گروه متمرکز و روش تجزیه و تحلیل داده ها نظریه ی داده بنیاد می باشد. نمونه گیری تحقیق، با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند و روش نمونهگیری نظری بوده است و از فقرای روستایی تحت پوشش کمیته ی امداد امام و اداره ی بهزیستی شهرستان پاوه مصاحبه انجام گرفته است. داده های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند تا مفاهیم و مقوله ها طبقه بندی گردد. کدهای باز شامل 07 مفهوم و کدهای محوری شامل 42 مقوله در قالب ابعاد شش گانه ی مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، پدیده ی اصلی، شرایط ضمنی، راهبردها و پیامد ها شناسایی شدند. در نهایت حمایت دولت، شرکت های خصوصی و تعاونی و سیاست های اقتصادی دولت و سایر نهاد ها راهبرد هایی در جهت کاهش فقر در روستای شمشیر هستند.
پژوهشگران