مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر کارایی مدیریت ...
عنوان بررسی تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتبار تجاری، اهرم بازاری، اهرم دفتری، پایداری ساختار سرمایه، مدیریت موجودی کالا.
چکیده یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری دربارۀ تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دورۀ مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیرۀ تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 343 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی سال های 3100 تا 3110 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.
پژوهشگران