مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر توانایی مدیریت و ...
عنوان تاثیر توانایی مدیریت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیش اعتمادی مدیریتی، حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی، کمیته حسابرسی
چکیده صورتهای مالی حسابرسی شده، مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران است. بنابراین تعیین حق الزحمه حسابرسی با تصمیم مدیریت شرکت، اهمیت ویژه ای دارد. مدیریت نیز دارای ویژگی هایی است که در مذاکره برای حق الزحمه حسابرسی مورد توجه است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر توانایی مدیران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی است. با جمع آوری داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی دوره 1392 تا 1397 فرضیه های پژوهش بررسی شدند. توانایی مدیریت از مدل تحلیل پوششی داده ها دمیرجیان و همکاران (2012)و بیش اعتمادی مدیریتی از طریق شاخص میزان سرمایه گذاری مازاد (DEA) در داراییهای مدل احمد و دوئلمن (2013) محاسبه شد و حاکمیت شرکتی بوسیله مدل کاسل و همکاران (2012) برای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی اندازه گیری شد. طبق یافته های پژوهش، توانایی مدیریت تاثیر منفی و معنادار بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی دارد. اما تاثیر هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی معنادار نبودند. نتیجهگیری: این پژوهش نشان داد که مدیران با توانایی بالا، به احتمال بیشتری قادر به کاهش ریسک حسابرسی هستند که حتی در شرکتهایی که اعتماد به نفس کاذب مدیریتی دارند نیز اینگونه است. دانشافزایی: چون اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت ریسک تصمیمگیریهای بهینه را در شرکت بالا میبرد، لذا با بررسی تاثیر توانایی مدیریت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای با مدیریت بیشاعتماد، این پژوهش دیدگاهی جدید را به ادبیات ویژگیهای مدیریت و روابط مدیریت با حسابرس از طریق حقالزحمه حسابرسی، اضافه میکند.
پژوهشگران