مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اثر محافظتی عصاره ...
عنوان مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو (Lippia citrodora L.) و ویتامین D3 بر سندروم تخمدان پلی کیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش های سوری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها به لیمو، تخمدان پلی کیستیک، ویتامین D3، استرادیول والرات، موش سوری
چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو و ویتامین D3 بر موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS: Polycystic ovary syndrome) انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، 48 سر موش سوری ماده بالغ در محدوده وزنی 35-25 گرم در هشت گروه شش سری تقسیم شدند که عبارت بودند از: کنترل (فقط آب و غذا)، شاهد (دریافت کننده داروی استرادیول، زیرپوستی)، شم (دریافت کننده روغن کنجد به میزان 25/0 میلی لیتر، زیرپوستی)، کنترل مثبت (دریافت کننده متفورمین همراه با آب آشامیدنی) و گروه های تیمار: تیمار 1 (استرادیول والرات + عصاره به لیمو با دوز پایین، درون صفاقی)، تیمار 2 (استرادیول والرات + عصاره به لیمو با دوز بالا، درون صفاقی) ، تیمار 3 (استرادیول والرات + ویتامین D3، درون صفاقی) و تیمار 4 (استرادیول والرات + عصاره به لیمو + ویتامین D3). مدت زمان انجام آزمایشات، 55 روز به طول انجامید. برای انجام این مطالعه، نمونه های خون و بافت تخمدان موش ها تهیه شدند. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه ANOVA ارزیابی گردیدند. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان دادند که استرادیول والرات سبب ایجاد کیست های فولیکولی در موش های سوری می شود. در بافت تخمدان گروه های تیمار نسبت به گروه شاهد، کاهش معنادار کیست های تخمدانی مشاهده گردید. بر مبنای یافته ها، استفاده همزمان عصاره به لیمو و ویتامین D3 در کاهش کیست های تخمدانی مؤثرتر عمل می نماید. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که استفاده از عصاره گیاه به لیمو و ویتامین D3 تأثیر قابل ملاحظه و معناداری بر کاهش کیست های تخمدانی در موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک دارد.
پژوهشگران