مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه الگویی مفهومی اکوسیستم ...
عنوان ارائه الگویی مفهومی اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی غرب ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی مدل آیزنبرگ کارآفرینی دانشگاهی دانشکده های کشاورزی
چکیده طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی به یکی از موضوعات نوین و مهم پژوهشی در حوزههای آموزش عالی و اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی تبدیل شده است.از این رو تغییر رویکرد دانشگاهها از برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی صرف به رویکرد ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی مورد توجه دانشگاههای مطرح دنیا قرار گرفته است نظر به کم بودن تجربه بخش کشاورزی کشور برای ایجاد چنین بوم سامانهای باید با استفاده از آموزه های بخشهای پیشگام کارآفرینی، اجزای بوم سامانه ی کسب و کارهای نوپای کشاورزی را شناسایی کرد. این تحقیق با هدف اریهی مدل سرعت بخش رشد بوم سامانهی کارآفرینی دانشگاهی بر پایه مدل آیزنبرگ و با تأکید بر آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا انجام شد که به لحاظ هدف، کاربردی بود و با استفاده از پرسشنامه اجرا شد..جامعه آماری تحقیق شامل1550 دانشجویان تحصیلات تکمیلی پنج دانشگاه ایلام،کردستان،رازی،لرستان و بوعلی سینا بود، که با استفاد از جدول بارتلت، 315 تن از آنان به روش خوشه ای با انتساب متناسب نمونه گیری انجام شد. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از روش روایی تشخیصی استفاده شد که مقدار آن برای سازههای مورد بررسی بالاتر از 0.5 AVE ≥ و قابل قبول بود. به منظور تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن برای سازههای مورد بررسی بالاتر از0.6 CR ≥0.6 و قابل قبول بود. مقدار ضریب تتای ترتیبی نیز برای سازهها بالاتر از0.7≤θمحاسبه شد. به منظور پردازش دادهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلعاملی تاییدی استفاده شد. سپس مدل اندازهگیری نشان داد که عاملهای الگویی مفهومی اقلیم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی غرب ایران شامل عامل های حمایتی پشتیبانی،مالی اقتصادی، حاکمیتی سیاسی، فرهنگی اجتماعی،تعاملات ،شبکه سازی و سرمایه انسانی بیشترین نقش را در شکل گیری یک اکوسیستم کارآفرینی میتنی بر دانشگاه در دانشکده های کشاورزی دارند.
پژوهشگران