مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل سازی و بهینه سازی عملکرد ...
عنوان مدل سازی و بهینه سازی عملکرد خشک کن خلائی- مادون قرمز در فرآیند تولید قرص فشرده گوجه فرنگی: خواص شیمیایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرص سازی، خشک کن خلائی، ویتامین ث، لیکوپن.
چکیده در این پژوهش شرایط بهینه خشککردن قرص فشرده گوجهفرنگی تحت شرایط خلائی مادونقرمز به منظور تولید قرص با خواص کیفی و شیمیایی مناسب تعیین شد. محتوای لیکوپن، فنل کل، غلظت ویتامین ث و فعالیت آنتیاکسیدانی به عنوان خواص شیمیایی و شاخصهای رنگی *LΔ ، *aΔ و *b به عنوان خواص کیفی مطالعه شدند. فرآیند خشککردن Δ نمونهها در پنج سطح دمایی 40 ، 50 ، 60 ، 70 و °C 80 و پنج سطح فشار خلأ 20 ، 30 ، 40 ، 50 و kPa 60 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری دادهها و بهینهسازی فرآیند خشککردن با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شدند. نتایج نشان داد که در خشککردن به شیوه خلائی- مادونقرمز، با افزایش دمای هوای محفظه خشککن، غلظت ویتامین ث و محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگی، کاهش و محتوای لیکوپن و فعالیت آنتی اکسیدانی قرص گوجهفرنگی افزایش یافت. همچنین، افزایش دما سبب افزایش اختلاف بیشتر بین شاخصهای رنگ *L و *a و کاهش اختلاف بین شاخص رنگ *b قرص نسبت به گوجهفرنگی تازه شد. نقطه بهینه فرآیند خشککردن قرص گوجهفرنگی در دمای °C 56 و فشار خلاء kPa 30 به دست آمد. میزان کاهش غلظت ویتامین ث، محتوای لیکوپن و محتوای فنل کل قرص گوجهفرنگی خشکشده در حالت بهینه به ترتیب 3 / 54 ، 6 / 2 و 62 / 29 درصد بود. خشککردن تحت دمای پایینتر سبب افزایش شاخص مطلوبیت مدل بدست آمده از روش سطح پاسخ گردید.
پژوهشگران