مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم ...
عنوان آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و الگوی تولید مرغ های تخم گذار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تراکم قفس، روند تخم گذاری، شکل فیزیکی خوراک، مرغ تخم گذار
چکیده تعداد 384 قطعه مرغ تخم گذار سویه شیور در سن 50 هفتگی انتخاب و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت یک آزمایش فاکتوریل 2×3 شامل دو عامل شکل خوراک (آردی و پلت) و تراکم (3، 4 و 5 قطعه مرغ تخم گذار در هر قفس) برای مدت 10 هفته استفاده شدند. صفات عملکردی مرغ به مدت 10 هفته و کیفی تخم مرغ در هفته 10 آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی خوراک پلت نسبت به آردی در 5 هفته اول آزمایش سبب افزایش وزن تخم مرغ (05/0P<) و در طول 10 هفته موجب افزایش وزن تخم مرغ و کاهش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی مرغ ها شد (01/0P<). در زمینه اثر اصلی تراکم، در 5 هفته اول با افزایش تراکم از 3 به 4 و 5، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی و در 10 هفته با افزایش تراکم از 3 به 5، درصد تولید تخم مرغ و مصرف خوراک مرغ ها کاهش یافت. تغییرات وزن مرغ تحت تأثیر تراکم، شکل خوراک (01/0P<) و اثر متقابل این دو عامل قرار داشت (05/0P<). اثر اصلی تراکم گله بر وزن مخصوص تخم مرغ در گروه با تراکم 3 نسبت به تراکم 4 به طور معنی داری بیشتر بود (05/0P<). در تیمارهای با خوراک پلت و تراکم بالا میزان تخم گذاری در صبح کاهش یافت (01/0P<). نتایج نشان داد اثر افزایش تراکم مرغ در کاهش مصرف خوراک فقط در جیره های آردی قابل مشاهده است و استفاده از شکل پلت نسبت به شکل آردی ضریب تبدیل خوراک را به طور معنی داری کاهش داد.
پژوهشگران