مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی مدل رقابت پذیری مقاصد ...
عنوان طراحی مدل رقابت پذیری مقاصد گردشگری با استفاده از شبکه های اجتماعی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رقابت پذیری، مقصد گردشگری، شبکه های اجتماعی
چکیده گردشگری به مثابه ی صنعتی مؤثر و تأثیرگذار بر جوامع توانسته است توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. این صنعت فعالیتی گسترده است که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد و هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است. هدف این مطالعه طراحی مدل رقابت پذیری مقاصد گردشگری با استفاده از شبکه های اجتماعی بوده است. با استفاده از تئوری داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان مصاحبه ای عمیق برای شناسایی مولفه های مربوط به موضوع تحقیق انجام شد. مصاحبه با خبرگان تا مرحله اشباع ادامه پیدا کرد و در کل با 12 نفر مصاحبه انجام شد. با توجه به رویکرد استراوس و کوربین، سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، اعمال شد. یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل زیرساخت های گردشگری، تدوین استراتژی گردشگری، جایگاه یابی در شبکه های اجتماعی، کیفیت خدمات گردشگری، برندسازی گردشگری، مدیریت مقصد گردشگری و بازاریابی گردشگری بوده است.
پژوهشگران