مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سنگشناسی و جایگاه ...
عنوان بررسی سنگشناسی و جایگاه زمینساختی کانسار مس پورفیری سرچشمه، با تأکید بر گرانودیوریت و کوارتز چشمی پورفیر ی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کانسار مس پورفیری سرچشمه، گرانودیوریت، کوارتز چشمی پورفیری، فرورانش، محیط پس از برخوردی
چکیده کانسار مس پورفیری سرچشمه در بخش جنوبشرقی کمربند ارومیه-دختر و در کمربند دهج-ساردوئیه واقعشده است. این کمربند با روند شمالغربی-جنوبشرقی در استان کرمان واقعشده و بیشترین حجم ماگماتیسم و نیز کانیسازی پورفیری را به خود اختصاص داده است. رخنمونهای سنگی در محدوده معدن شامل استوک گرانودیوریتی سرچشمه و پورفیری دانهریز تأخیری، تودههای نفوذی گرانودیوریتی و کوارتز چشمی پورفیری، ولکانیتها یا سنگ میزبان آندزیتی و دایکهای هورنبلند پورفیری، بیوتیت پورفیری و فلدسپ ار پورفیری با ترکیب دیوریتی است. همچنین تودههای نفوذی گرانودیوریتی و کوارتز چشمی پورفیری پیش از تودههای نفوذی کانیساز (از جمله سرچشمه پورفیری و پورفیری دانهریز تأخیری) تزریق شدهاند. بر اساس بررسیهای سنگشناسی و ژئوشیمیایی، تودههای نفوذی گرانودیوریتی و کوارتز چشمی پورفیری در محدوده سنگهای گرانودیوریتی حاصل از یک ماگمای کالکآلکالن قرار میگیرند و LILE و عناصر HREE نسبت به LREE لذا تودههای نفوذی مورد بررسی از نوع پرآلومینوس و پتاسیم بالا هستند. غنیشدگی عناصر ،Ba/Nb : تشکیل ماگما را در پهنه فرورانشی تأیید میکند؛ همچنین نسبتهای عناصر نادر خاک ی و کمیاب (از جمله ،HFSE نسبت به و ...) بیانگر آن است که این تودههای نفوذی در یک پهنه فرورانشی و از یک کمان ماگمایی غنیشده حاصل شدهاند که Sr/Y ،Ba/Ta این غنیشدگی میتواند ناشی از متاسوماتیسم شدید منبع گوشتهای با میزان پایین ذوببخشی محل منشأ و آلودگی ماگما با مواد پوستهای و همچنین ماگماهای کالکآلکالن حاصل از میزان زیاد ذوببخشی یا حاصل ذوببخشی پوسته اقیانوسی نئوتتیس باشد. محیط زمینساختی کانسار سرچشمه و تودههای مورد بررسی، بیانگر یک محیط پس از برخوردی است که کانیسازی در آن صورتگرفته است.
پژوهشگران