مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحولات دگرگونی شیست های پلیتی ...
عنوان تحولات دگرگونی شیست های پلیتی فشاربالا واقع در شمالغرب شهر نهاوند از نواردگرگونی سنندج- سیرجان، ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شیستهای پلیتی فشار بالا، نهاوند، نوار دگرگونی سنندج -سیرجان
چکیده شیستهای پلیتی که دارای مجموعه کانیایی فشار بالا هستند، در شمالغربی شهر نهاوند از نوار دگرگونی سنندج - سیرجان واقع در غرب ایران یافت شدند. مشاهدات پتروفابریکی و نتایج تجزیۀ شیمیایی کانیها نشان میدهد که با بقایای پیروکسن امفاسیتی )M شیست های پلیتی منطقه نهاوند دو مرحله دگرگونی را ثبت کردهاند. مرحلۀ قدیمیتر ) 1 تبدیلشده به کلریت، ادخالهای گلوکوفانی و میکای سفید فنژیتی واقع در مرکز پلاژیوکلاز آلبیتی، ساختار منطقهبندی شیمیایی در آمفیبولها با مرکز وینچیتی و در میکای سفید با مرکز فنژیتی مشخص میشود. این در حالی است که در آمفیبولهای ترمولیتی، کلریتهای از نوع کلینوکلر و میکای سفید از نوع موسکوویت که )M مرحلۀ دوم دگرگونی ) 2 تشکیلدهندۀ شیستوزیته اصلی هستند و یا در حاشیۀ فشارشی پلاژیوکلازهای آلبیتی دیده میشوند، شناخته میشود. با استفاده از دما-فشارسنجهای استاندارد و نرمافزار M و 2 M محاسبه و تخمین شرایط فشار-دمای مراحل دگرگونی 1 در شرایط M و مرحلۀ 2 T=575 ◦C و P=15 /5kbar در شرایط میانگین M ترموکالک نشان میدهد که مرحلۀ 1 تشکیل شدهاند. الگوی فشار- دمای حاصلشده نشان گر مسیری ساعتگرد است که در T=611◦C و P=4/5kbar میانگین دنبال میشود. این الگوی فشار- )M با یک دگرگونی بازگشتی فشار پایین )مرحلۀ 2 )M آن دگرگونی فشار بالا )مرحلۀ 1 دما در منطقه نهاوند میتواند بر اثر فرورانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس به زیر صفحه ایران ایجاد شده باشد.
پژوهشگران