مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای ...
عنوان ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آمیخته بازاریابی اجتماعی، خلق ارزش، مدیریت سلامت، تمایل رفتاری
چکیده مقدمه: بسیاری از بیماری­ها از رفتار ها و نگرش­های نامطلوب ناشی می­شود. ازطرفی بازاریابی اجتماعی فرآیندی است که از اصول بازاریابی تجاری به منظور تأثیرگذاری بر رفتارهای مخاطبِ هدف بهره می­برد. سازمان­های سلامت می­توانند با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی، رفتارهای نامطلوب را اصلاح نموده و از بروز بسیاری از بیماری­ها جلوگیری نمایند. این تحقیق با ارائه­ی مدلی مفهومی به دنبال تبیین عوامل موثر بر اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت می­باشد. روش کار: از روش تحقیق کمّی مبتنی بر رویکرد پیمایشی بهره برده شد. 67 نفر از خبرگان حوزه مدیریت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمستان سال 1394 نظیر اساتید رشته های مدیریت سلامت و مدیریت بهداشت حرفه­ای، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی در بین آن ها توزیع شد. از معادلات ساختاری و نرم افزار پی­ال­اس به منظور تحلیل مدل و فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها: شاخص­های برازش نظیر (مطلق: 797/0، نسبی: 945/0 ، مدل بیرونی: 998/0 و مدل درونی: 946/0) از تایید مدل مفهومی در پیش بینی تمایل رفتاری از طریق آمیخته بازاریابی اجتماعی حکایت دارند. یافته­های این پژوهش نشان داد که با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی ازطریق منابع مرتبط با سازمان و با افراد می­توان بر تمایلات رفتاری افراد تاثیر گذاشت. نتیجه گیری: با اجرای آمیخته بازاریابی اجتماعی می­توان موجب اقدامات پیشگیرانه شد. با معرفی منابع مرتبط با سازمان و منابع مرتبط با افراد به عنوان عوامل موثر در اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی مشخص شد این عوامل از طریق خلق ارزش بر تمایلات رفتاری افراد تاثیر می­گذارند.
پژوهشگران