مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش بازاریابی اجتماعی در ...
عنوان سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت 1
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بازاریابی اجتماعی، نگرش، گردشگری سلامت، رویکرد ترکیبی.
چکیده بازاریابی اجتماعی میکوشد با بهرهمندی از اصول بازاریابی تجاری بر رفتار و نگرش افراد تاثیرگذار باشد. از طرفی به منظور توسعه گردشگری سلامت به عنوان یکی از حوزههای نوین گردشگری مدرن نیاز حیاتی به ایجاد نگرش مطلوب از مقصد وجود دارد. بدین منظور میتوان از اصول بازاریابی اجتماعی به منظور توسعه تصویر مطلوب از مقصد در ذهن گردشگران سلامت بهره برد. از اینرو هدف اصلی این تحقیق سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت ایران میباشد. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. نوع تحقیق در مرحله طراحی مدل، بنیادین و در مرحله آزمون مدل، کاربردی میباشد. در بخش کیفی از روشهای تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با استفاده از ابزارهای بازاریابی اجتماعی میتوان با ایجاد باور مثبت نسبت به مقصد گردشگری سلامت زمینه بروز تمایل به سفر درمانی را فراهم آورد. عوامل مدل بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت شامل رهبری بازارگرا، تحلیل و درک بازار گردشگری سلامت، راهبرد بازاریابی اجتماعی، زیر ساختهای بازاریابی، آمیخته بازاریابی اجتماعی و مولفههای شناختی میباشد. همچنین نتایج تحقیق حکایت از تایید مدل کاربرد عوامل بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت با استفاده از مدل معادلات ساختاری دارد.
پژوهشگران