مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ادراک اولیاء و مدیران از ...
عنوان ادراک اولیاء و مدیران از مشارکت والدین در امور مدرسه (مطالعه ای پدیدارشناسانه)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مشارکت والدین، پدیدارشناسی، مدیران، اولیاء،دانش آموزان
چکیده مشارکت یا شریک شدن والدین در آموزشوپرورش از جمله مفاهیمی است که علیرغم اینکه به نظر میرسد اکثریت افراد جامعه به نوعی آن را تجربه کردهاند اما در حوزۀ نظر و عمل تربیتی باتنوع دیدگاهها و عملکردها مواجه است. بر این اساس پژوهش حاضر به مطالعه، درک و تبیین تجربیات اولیاء دانش آموزان ومدیران مدارس از مشارکت والدین در امور مدرسه ای فرزندان پرداخته است. این پژوهش به شیوۀ کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. به این منظور 8 مدیر و 6 ولی دانش آموزاز مدارس ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان به شیوۀ هدفمند انتخاب و داده-ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. داده های گردآوری شده به روش استرابرت و کارپنتر (2003) موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند. درنهایت شش مضمون اصلی استخراج ا شد که عبارت اند از برداشت از مشارکت ،اهمیت و ضرورت مشارکت ،ساختار مشارکت ، زمینه های مشارکت ، عوامل مؤثر بر مشارکت و موانع مشارکت یافته ها نشان میدهد که در هر دو .تعریف یکسانی از مشارکت وجود ندارد و افراد به وجوه مشارکت اشاره میکنند. مدیران بیشتر به اهمیت و ضرورت مشارکت برای پیشبرد امور مدرسه واقف هستند. در مورد ساختار،مدیران به انجمن اولیاء و مربیان بهعنوان نهاد رسمی متکی هستند و والدین به ارتباط شخصی با عوامل مدرسه توجه دارند. زمینه های مشارکت در مدارس متنوع است و عواملی از قبیل انگیزه و بنیۀ والدین، تعامل مثبت مدیران و وجود یک فرهنگ مشارکتی درسازمان مدرسه میتواند آن را تقویت کند، البته خودمحوری مدیران و جزئینگری والدین نیز میتواند موانعی بر سر راه مشارکت ایجاد کند.
پژوهشگران