مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عناصر ایرانی و میانرودانی در ...
عنوان عناصر ایرانی و میانرودانی در هنر سکایی؛ با تأکید بر گنجینهٔ فترزفلده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها هنر سکایی گنجینه فترزفلده لشکرکشی داریوش به اروپا هنر هخامنشی هنر میانرودان
چکیده سکاها با آن که مردمانی بیابان گرد بودند و اقتصاد آن ها بر پایه دست اندازی به همسایگان متمدن شان وابسته بود، از ذوق هنری برخوردار بوده و هنر را ستایش می کردند. آنان فاقد شهر یا سکونت گاه دایمی سازمان یافته بودند؛ ولی از گورها و کورگان ها و نهان گاه های آنان، آثار ارزشمندی یافته شده که مایه هنر در آن ها دیده می شود. از بزرگ ترین کشفیات هنر فاخر سکایی، می توان به گنجینه های پازیریک و فترزفلده اشاره کرد که در هر کدام، اقلام زرین ارزشمندی یافت شده است؛ که تاثیر هنر ایرانی دوره هخامنشی و پیشاهخامنشی، به روشنی، دیده می شود. نویسنده این مقاله با هدف معرفی یکی از جنبه های فراموش شده هنر ایرانی در اروپا، با رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعات اسنادی، در پی پاسخ گویی بدین پرسش ها است: آثار بازیافته از فترزفلده با استناد به کدام عناصر، از هنر ایران و میان رودان باستان متاثر شده و آن ها چگونه به هنر سکایی فترزفلده نفوذ کرده اند؟ این آثار شامل چند زین ابزار زرین، چند قطعه اسلحه و آرایه هستند که اشیای زرین یافته شده، دارای نقوش و طرح هایی از موجودات اساطیری و حیوانی و طرح های جالب توجه دیگر است. بررسی های به عمل آمده، گویای آن است که نقوش و طرح های موجود بر روی این آثار از خاستگاه مشترک برخوردار بوده و همگی، به طور دقیق، از هنر ایرانی و میان رودانی اثر پذیرفته و یا در این منطقه ساخته شده اند. از میان مناطق و شیوه های هنری متعدد، آثار هنری عصر مفرغ زاگرس بیش از همه به چشم می خورد که این امر با جریان نفوذ سکاها به آن منطقه در دوره مادها و وجود گورهای سکایی در آن جا مطابقت دارد.
پژوهشگران