مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات ...
عنوان بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات تجهیزات زمین بازی کودکان (مطالعه موردی: پارک مردم شهر همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایمنی ، تجهیزات زمین بازی، کودکان، استاندارد
چکیده مقدمه: زمین های بازی نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع کودکان و مهارت های فیزیکی آن ها ایفا می کنند. اگر این فضاها بر اساس معیارهای ایمنی طراحی شده باشند می تواننـد در رشـد هر چه بیشتر و بهتر اجتماعی و فیزیکی کودکان نقش داشته باشـند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات زمین بازی کودکان در پارک مردم همدان بر اساس استانداردهای کمیسیون ایمنی محصولات آمریکا اجرا شده است. روش کار: مطالعه به صورت مقطعی در شهر همدان اجرا شده است. روش های پژوهش از طریق مطالعه بر روی استانداردهای بین المللی موجود در زمینه تجهیزات زمین بازی کودکان، مشاهده، عکاسی و اندازه برداری از تجهیزات اصلی زمین بازی شامل الاکلنگ، تاب و انواع سرسره ها (مستقیم، مارپیچ و ترکیبی) صورت گرفته است. در نهایت وضعیت ایمنی تجهیزات بازی با استاندارد کمیسیون ایمنی محصولات آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از بین تجهیزات اصلی زمین بازی سرسره مارپیچ با 1/76 % بیشترین و الاکلنگ با 25% کمترین میزان انطباق با استاندارد استاندارد کمیسیون ایمنی محصولات آمریکا را داشته اند. از بیشترین اشکالات موجود در این زمینه می توان به طراحی غیراصولی وسایل بازی، نصب و جانمایی نادرست آن ها در محوطه اشاره کرده. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که با توجه به نقش غیرقابل انکار ایمنی تجهیزات زمین بازی در میزان آسیب های احتمالی وارد بر کودکان، باید در راستای ایمن کردن و انطباق هر چه بیشتر آن ها با استانداردهای جهانی و کنترل مستمر وسایل موجود ازنظر ایمنی کوشید.
پژوهشگران