مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین کننده های رفتار ...
عنوان تعیین کننده های رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه های اجتماعی مجازی کشاورزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی ، شبکه های اجتماعی مجازی ، رفتار کارآفرینانه ، کارآفرینی کشاورزی ، تجربیات کارآفرینانه
چکیده کارآفرینی به عنوان یک موضوع مهم از جمله مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در حال حاضر مهم ترینسوال در جوامع، به خصوص جوامع در حال توسعه این است که چگونه افراد می توانند کارآفرین باشند و چگونه می توانند فرصت های کارآفرینی ایجاد کنند. در عصر حاضر، با پیشرفت تکنولوژی افراد از روش های مختلفی می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند که یکی از این روش ها، شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. لذا، هدف این پژوهش تبیین مولفه های موثر بر رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه های مجازی کارآفرینی بود. این مطالعه در بین اعضای عضو شبکه های اجتماعی مجازی "تبادل دانش کارآفرینی" انجام شد که جامعه آماری 180 نفر و جمعیت نمونه مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 126 نفر بود. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن را متخصصان موضوعی تایید نمودند و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ آن بین 93/0-76/0 به دست آمد. تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی های شبکه های اجتماعی، عوامل محیطی و برخی ویژگی های کارآفرینانه نظیر ریسک پذیری و توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت و انگیزه در مجموع قادرند 6/76 درصد از تغییرات در متغیر وابسته رفتار کارآفرینانه را پیش بینی کنند. پیشنهاد می گردد با بیان انواع فرصت ها و آشناساختن افراد با شرایط و فرصت های ممکن و چگونگی شناسایی آنها، فرصت طلبی و قدرت شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه در آنها پرورش داده شود.
پژوهشگران