مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخهای مرفولوژیکی و ...
عنوان پاسخهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاتوره (.Datura stramonium L) به سمیت کادمیوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تاتوره، جذب برگی، شاخصهای مرفولوژیک، شاخصهای فیزیولوژیک، کادمیوم
چکیده فلزات سنگین از طریق منابع مختلف به دست انسان در اتمسفر منتشر میشوند. در پژوهش حاضر اثر اسپری برگی با غلظتهای مختلف کادمیوم (صفر، 75، 150 و 225 میلیگرم بر لیتر) بر برخی پارامترهای مرفولوژیک و فیزیولوژیک تاتوره بررسی شد. نتایج نشان داد که در گروه تحت تیمار 225 میلیگرم بر لیتر کادمیوم، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، طول ساقه، مساحت سطح برگ، میزان فتوسنتز خالص، شاخص پایداری غشا سلول، محتوای نسبی آب بافت بهترتیب به میزان 36/5، 11/75، 11/95، 63/75، 4/28، 25 و 11/29 درصد کاهش یافته است. میزان رنگیزههای فتوسنتزی و محتوای کربوهیدراتهای محلول در نمونههای تحت تیمار نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت در حالیکه افزایش معنیدار در میزان پروتئین کل و فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز مشاهده شد. بررسی الگوی پروتئینی بذر، پیدایش باندهای جدید و افزایش تراکم باندها در الگوی پروتئینی نمونه آلوده را نشان داد که میتواند مربوط به سنتز پروتئینهای سمزدای سلول باشد. نتایج، کاهش مقدار پروتئین کل و باندهای پروتئینی در تیمار 225 میلیگرم بر لیتر کادمیوم نسبت به سایر تیمارهای کادمیوم را نشان داد که احتمالاً ناشی از مسمومیت دستگاه ترجمه در این غلظت کادمیوم است. نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داد که با وجود مقاومت نسبی تاتوره به آلودگی با کادمیوم، غلظتهای بالای این فلز بر تاتوره اثر منفی داشته و با وجود عدم نیاز به این عنصر سنگین، جذب گیاه شده و موجب اثرات منفی بر عملکرد گیاه میشود. احتمالاً تاتوره با تغییردر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و تغییر در الگوی پروتئینی توانسته در مقابل آسیبهای ناشی از تنش آلودگی کادمیوم مقاومت نماید.
پژوهشگران