مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزی ...
عنوان ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻮر از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﻬﺎره
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ، تربیت خزنده، جوانه های سبز شده، زیر خاک نمودن، نشر الکترولیت
چکیده ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر، ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﻬﺎره ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ روش ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﺎک ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻮع ﺧﺰﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎک ﻫﺎ را در ﭘﺎﯾﯿﺰ زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻮر رﻗﻢ ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ از ﺧﺎک ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻫﺎی دﯾﺮرس ﺑﻬﺎره را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد و روش ( در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک 1395 ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1393 ﻫﺎ: آزﻣﺎﯾﺶ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل )از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﮑﺮار 6 ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن 3و ﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﺧﺴﺒﯿﺠﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﯿﻤﺎر ﯾﮏ - ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ اﺳﻔﻨﺪ( ﺗﯿﻤﺎر دو: ﺧﺎرج 25) ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاب ﺟﻮاﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ و آﻏﺎز ﻓﺸﺎر رﯾﺸﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ( و ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻪ: ﺧﺎرج 15 ای ) ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺒﻪ ای ﺷﺪن و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاب ﺟﻮاﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن اردﯾﺒﻬﺸﺖ= ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺮﻣﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 4) آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻌﺪ از 1395/1/14 و 1394/2/6 ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺗﺎک از زﯾﺮ ﺧﺎک دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ -12 - و 8 ، -4 ،0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎی درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﯿﻤﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ را در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 8دﻣﺎﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد. درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺎره ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺳﺎل اول درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ درﺻﺪ( 29 اﺳﻔﻨﺪ )ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 25 ﻫﺎی ﺑﺎرده در ﺗﯿﻤﺎر زﻣﺎﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ )ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﯿﺶ 6 ﻓﺮوردﯾﻦ و 15در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﻟﯿﻦ و درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮی آب ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﺳﺎل دوم ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﯿﺶ 15 ﺗﯿﻤﺎر ، ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ و درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﻮه در ﺗﯿﻤﺎر
پژوهشگران