مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی منطقه بندی پیوسته و ...
عنوان بررسی منطقه بندی پیوسته و ناپیوسته گارنت در میگماتیت های منطقه همدان و کاربردهای پتروژنتیک آن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها : منطقه بندی، گارنت، ذوب بخشی، میگماتیت، همدان، سنندج- سیرجان
چکیده در منطقه همدان سنگ های میگماتیتی با ساختارهای مختلف رخنمون دارند که ساخت استروماتیک فراوانترین آنهاست. کانی های شاخص متاپلیت ها مانند گارنت (آلماندین)، بیوتیت (سیدروفیلیت)، استارولیت، آندالوزیت، سیلیمانیت، کیانیت، فیبرولیت، کردیریت، پلاژیوکلاز (آندزین) و اسپینل (هرسینیت) در میگماتیت ها حضور دارند. گارنت در هر سه بخش لوکوسوم، مزوسوم و ملانوسوم میگماتیت ها حضور دارد و از وقایع مختلف دگرگونی (پیشرونده، پسرونده و ذوب بخشی) متاثر شده است. گارنت ها دارای منطقه بندی شیمیایی پیوسته و ناپیوسته می باشند که الگوی رفتاری عناصر مختلف در آنها یکسان نبوده و عواملی مثل وجود کانی های تک بلور چند هسته ای، شرکت یا عدم شرکت گارنت ها در فرایند ذوب بخشی و چند دگرگونی منطقه در آن دخالت داشته اند. انقطاع در رشد بلورها بیانگر رشد مجدد در طی یک واقعه دگرگونی مجزا می باشد و می تواند رخداد حداقل دو واقعه دگرگونی را نشان دهد.
پژوهشگران