مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شیمی کانی ها و زمین ...
عنوان بررسی شیمی کانی ها و زمین شیمی مسکوویت گرانیت پرآلومینوس آی قلعه سی )خاور تکاب، شمال باختری ایران(
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شیمی نانی، مسکوویت گرانیت، پر ومینوا، ی قلع سی، واور تکاب
چکیده توود نووو ی ی قلعو سوی در فالولم میوان اسوآان ربایغوان وربوی و نردسوآان و در محو برووورد دو پةنوم سواوآاری سنندج سیرجان بوا ارومیو دوآور رونموون داردت ترنیون سون شناسوی ایون توود نووو ی مسوکوویت گرانیوت اسوت و - - ب درون واحدهای رسوبی با سون اووسون نووو نورده اسوتت بررسوی هوای شویمی نوانی در ایون سون هوا نشوان موی دهود پلاژیونلازهوا ترنیون ویوت و ا یگوونلاز دارنودت گارنوت هوا ترنیون استسوارتین و مانودین دارنود و در فشوار نمآور از 5 نیلوبار پدید مده اندت بررسی های زمین شویمیایی نشوان موی دهود ماگموای موادر ایون توود نووو ی نا و کوا ن پآاسوی بوا و از دیودگاه درجوم اشووا شودگی از وومینی ASI (، پر ومینووا اسوتت برپایوم نموودار هوای عنکوووتی، نمونو هوای بررسووی شووده بیشووآرین ونووی شوودگی و تةووی شوودگی را دربرابوور ترنیوون گوشووآم او یوو و ننوودریت نشووان مووی دهنوودت همچنوین، نمآورین میویان ونوی شودگی و تةوی شودگی را دربرابور ترنیون پوسوآم بوا یی نشوان موی دهنود و ایون نکآو نشوان دهنود نیدیکوی ترنیون نمونو هوا بو ترنیون پوسوآم بوا یی اسوتت همچنوین، برپایوم نمودارهوای شناسوایی پةنوم تکآونوماگمووایی، نمونوو هووای بررسووی شووده در محوودود گرانیووت هووای پوو از نوووهیایی و همیمووان بووا بروووورد جووای گرفآوو انوودت پلیووت هووای فلسووی واسووآگاه سوون هووای بررسووی شووده هسووآند و واسووآگاه نةووا سرشووار از را فقیوور از - پلاژیوونلاز بووده اسوتت در نو ، موی تووان گووت ایون توود نووو ی پو از برووورد قواره قواره جوایگیین شوده اسوت و - چ بسا از وب بخشی نةشآ های دگرگون پوسآم قاره ای در ی پةنم برووردی پدید مده استت
پژوهشگران