مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پذیرش رباعیات عمر خیّام ترجمۀ ...
عنوان پذیرش رباعیات عمر خیّام ترجمۀ ادوارد فیتزجرالد در انگلستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پراور، ادبیّات تطبیقی، رباعیّات عمر خیّام، پذیرش ادبی، تطبیقگر
چکیده جستار حاضر مبانی نظری پذیرش ادبی از منظر تطبیقگر آمریکایی ز. س. پراور، را تبیین می کند، و سپس نظرات او را بر پذیرش رباعیّات عمر خیّام در انگلستان اِعمال می کند. پذیرش رباعیّات عمر خیّام ترجمۀ ادوارد فیتزجرالد مانند هر اثر ادبی دیگر در انگلستان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این مجموعه شعر در ابتدا با اقبال چندانی مواجه نشد امّا به تدریج به کمک عواملی چند مقبول طبع انگلیسی ها افتاد. مطابق یافته های این تحقیق عواملی مانند کیفیت ترجمه، کتابگزاری های ادبی، تقریظ های اهل قلم، انجمن های ادبی و هنری، ناشران و مؤسسه های انتشاراتی، نظیره ها و نقیضه ها، چاپ های غیرمجاز، و چاپ های مصوّر هریک به نوعی مسیر اقبال ادبی رباعیّات خیّام را که در ابتدا مغفول مانده بود هموار کردند تا جایی که این ترجمه بومی شد و در زمرۀ آثار اصیل انگلیسی قرار گرفت.
پژوهشگران