مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه میزان درد و قوس ناحیه ...
عنوان رابطه میزان درد و قوس ناحیه لومبار با الکترومیوگرافی عضلات مفصل مچ پا در ورزشکاران مبتلا به کمردرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کمردرد ، الکترومیوگرافی ، اسکات تک پا ، مفصل مچ پا
چکیده زمینه و هدف ایمبالانس های عضلانی ایجاد شده در کمردرد می توانند اندام تحتانی را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین میزان درد و زاویه قوس ناحیه لومبار با فعالیت عضلات عمل کننده بر مفصل مچ پا و همچنین مقایسه فعالیت عضلانی در مردان و زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی هنگام انجام اسکات تک پا بود. 25 نفر) و زن (22 نفر مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بودند که در دو گروه مرد (47 مواد و روش ها شرکت کنندگان در این مطالعه) استفاده شد. با استفاده از خط کش VASنفر) قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی میزان درد ناحیه لومبار از مقیاس بصری درد (منعطف منحنی لوردوز ثبت شد. فعالیت عضلات پای برتر در هنگام اجرای اسکات تک پا با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی ثبت شد. از مستقل استفاده شد.tآزمون همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد و برای مقایسه متغیرها آزمون یافته ها نتایج نشان داد که رابطه درد و فعالیت عضلات ساقی قدامی و نازک نی طویل در مردان و زنان مثبت و معنی دار بود. نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که درد کمر عاملی است که می تواند باعث افزایش فعالیت عضلات اطراف مفصل مچ پای افراد شود. درمان کمردرد می تواند خطر ابتلا به آسیب هایی که با تغییر در مکانیزم های کنترل پاسچر و حس عمقی در کمر و مفاصل دیگر در زنجیره حرکتی مخصوصا مفصل مچ پا به وجود می آید را به حداقل برساند.
پژوهشگران