مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تاثیر تمرین درمانی با ...
عنوان مقایسه تاثیر تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ بر میزان درد و فعالیت الکتریکی عضله ها در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سندرم درد کشککی-رانی، تمرین درمانی، تیپ ورزشی، فعالیت الکتریکی عضله
چکیده زمینه سندرم درد کشککی رانی یکی از شایع ترین اختلالات مفصل زانوست که از هر چهار نفر مبتلا به درد زانو، یک نفر از این عارضه رنج می برد. هدف این مطالعه مقایسه اثر هشت هفته تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ بر میزان درد و اختلاف زمان فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی نسبت به پهن خارجی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی است. مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی، 45 زن مبتلا به سندرم دردکشککی رانی شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه یک، تمرین درمانی؛ گروه دو، تمرین درمانی به همراه کینزیوتیپ و گروه سه، شاهد. متغیرهای درد و فعالیت عضلانی کلیه شرکت کنندگان به ترتیب توسط شاخص مقیاس دیداری درد و دستگاه الکترومایوگرافی سطحی قبل و بعد از هشت هفته مداخله اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی و تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد. یافته ها نتایج نشان داد تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ موجب کاهش میزان درد بیماران می شود (P<0/05). اما بین کاهش درد در دو گروه تمرینی تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/P<0). همچنین نتایج نشان داد انجام تمرینات با کینزیوتیپ موجب کاهش بیشتر تاخیر زمانی فعالیت الکتریکی عضله های مورد بررسی نسبت به گروه تمرین درمانی بدون کینزیوتیپ می شود (05/P<0). نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش حاضر، استفاده از کینزیوتیپ به عنوان یک مکمل موثر در کنار تمرین درمانی جهت بهبود بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی پیشنهاد می شود.
پژوهشگران