مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر زمان آخرین آبیاری و ...
عنوان اثر زمان آخرین آبیاری و برداشت بر کیفیت میوه و تحمل به سرمازدگی انگور بیدانه سفید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرمازدگی طبیعی، سرمای مصنوعی، سیستم خزنده، درصد جوانه سبز شده، نشت یونی
چکیده در سیستم تربیت خزنده انگور، زمان قطع آخرین مرحله آبیاری تاکستان و به دنبال آن زمان شروع برداشت محصول تابع روش مصرف محصول، قیمت خرید آن و شرایط اقلیمی و مواجه نشدن مراحل تولید محصول کشمش در فضاهای باز با بارندگی های اوایل پاییز می باشد. این پژوهش در سال های 1394 تا 1396 با هدف بررسی اثر تغییر زمان قطع آخرین مرحله آبیاری و برداشت محصول 10 روز بعد از آن بر میزان تحمل جوانه های انگور رقم بیدانه سفید نسبت به سرما و کیفیت میوه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل تیمار اول: قطع آبیاری در 5 شهریور و برداشت محصول 15 شهریور، تیمار دوم: قطع آبیاری در 15 شهریور و برداشت محصول در 25 شهریور (شاهد) و تیمار سوم: قطع آبیاری در 25 شهریور و برداشت محصول در 4 مهر بود. بعد از رخ دادن سرمای زودرس پاییزه سال 1395 و ارزیابی درصد جوانه های سبز شده در بهار سال بعد، مقدار آن در تیمارهای دوم و سوم به ترتیب برابر 46/19 و 31/19% بود و با اختلاف معنی دار نسبت به تیمار اول (با مقدار 8/%15) بیشتر بود ولی بین تیمار دوم و سوم اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بعد از اعمال سرمادهی مصنوعی که طی دو نوبت و در پانزدهم و بیستم اسفند 1394 انجام شد، تیمار سوم با اختلاف معنی دار کمترین LT50 را بر اساس نشت یونی با دمای 86/7- درجه سلسیوس داشت و متحمل ترین تیمار نسبت به سرمادهی مصنوعی بود. با اندازه گیری کیفیت میوه طی سال های آزمایش، درصد ماده های جامد محلول و pH میوه های حاصل از تیمار سوم به ترتیب برابر 57/27 و 25/3 بود که نسبت به تیمارهای اول و دوم با اختلاف معنی داری بیشتر بود. یافته های این پژوهش مشخص نمود که بر خلاف تصور رایج، قطع آبیاری و برداشت با تاخیر نسبت به شاهد تفاوتی در تحمل به سرمای مصنوعی و سرمازدگی طبیعی تاک ها نداشت.
پژوهشگران