مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سرمایه اجتماعی مدیران و ...
عنوان سرمایه اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک ها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرمایه اجتماعی مدیران، عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها
چکیده در عصر حاضر سهم عمده جذب و تخصیص منابع در بانکها در ارتباط با جامعه صورت می گیرد لذا مدیران بانکها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، علاوه بر آن که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند هستند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند تا از این راه بتوانند زمینه های رقابت و توسعه سازمان خویش را فراهم آورند. سرمایه اجتماعی مدیران دارایی بالقوه ایشان است که قابلیت دستیابی و بسیج آن از طریق ارتباطات اجتماعی، فراهم می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر عملکرد مالی در بانک ها است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 30 بانک کشور شامل بانک های بورسی و غربورسی طی سالهای 1387 تا 1396 انجام شده است. در نهایت 265 داده-سال جهت آزمون فرضیات استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی مدیران تاثیر مثبت و معناداری بر معیارهای عملکرد مالی شامل نرخ بازده متوسط دارایی ها، نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی های بانک و سود خالص عملیاتی دارد.
پژوهشگران